Đóng lại
  • slide1
  • slide3
  • slide2
Thông tin chi tiết:
BSCK I – Nguyễn Thị Minh A
Khoa Vi sinh và sinh học phân tử BSCK I – Nguyễn Thị Minh A
Ngày sinh
Giới Tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội
Bài viết liên quan